به بیان ساده محصول سالم، محصولی است که برای سلامت انسان هیچ خطری نداره و با استاندارد های سلامت و بهداشت کشت شده اند. سم و کود استفاده شده در این محصولات در حد ضرورت و به میزانی است که برای انسان ضرر نداشته باشد.