کلینیک گیاه پزشکی محلی است که کشاورزان برای یادگیری روش های علمی و دریافت مشاوره در تمام مراحل کشت محصول به آن مراجعه می کنند. فعالیت های کلینیک عبارتند از: ارائه ی روش های مبارزه با آفات و بیماری ها و کنترل آنها، تجویز بهینه ی سم و کود و … . در نهایت مزیت همکاری کشاورز با کلینیک، افزایش سلامت و کیفیت محصول و کاهش مصرف سم ،کود و آب در فرایند تولید آن است.
کلینیک گیاه پزشکی اندیشه:(اطلاعات به زودی تکمیل خواهد شد)!!!
کلینیک گیاه پزشکی اندیشه به مسئولیت فنی خانم فریبا رئوفی با شماره نظام مهندسی کشاورزی :۱۴۰۸۷۰۶۸۸۶
آدرس:
شماره تماس: