کلینیک گیاه پزشکی محلی است که کشاورزان برای یادگیری روش های علمی و دریافت مشاوره در تمام مراحل کشت محصول به آن مراجعه می کنند. فعالیت های کلینیک عبارتند از: ارائه ی روش های مبارزه با آفات و بیماری ها و کنترل آنها، تجویز بهینه ی سم و کود و …… . در نهایت مزیت همکاری کشاورز با کلینیک، افزایش سلامت و کیفیت محصول و کاهش مصرف سم ،کود و آب در فرایند تولید آن است.
کلینیک گیاه پزشکی ۲۲۲ فارس:
کلینیک گیاه پزشکی ۲۲۲ فارس به مسئولیت فنی خانم ریحانه آزادی با شماره نظام مهندسی کشاورزی :۱۴۰۸۲۰۰۷۹۶
آدرس: ایران–فارس–بیضا-روستای کوشک هزار
شماره تماس:۳۶۷۷۸۸۴۷-۰۷۱